Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Foreningen Arresøcentret

Vedtægter

 • §1 Navn og hjemsted
  Foreningens navn er ”Foreningen Arresøcentret” med hjemsted i Frederiksværk Kommune.
  Foreningen driver ”Aktivitetscentret Arresøcentret”.
  Navnet ”Arresøcentret” dækker således både aktivitetscentret beliggende Auderød Byvej 4, 3300 Frederiksværk, og foreningen, der driver centret.
 • §2 Foreningens medlemmer

Alle spejdergrupper i Ermelunden Distrikt og Hjorte Distrikt under KFUM-Spejderne i Danmark.
Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent til foreningen.

 • §3 Ejerforhold
  Arresøcentret består af landbrugsejendommen ”Ellehavegaard” med tilliggende lejrpladsareal.
  Bygninger og arealer er lejet af Tisvilde Statsskovdistrikt i henhold til lejekontrakt nr. 51-1017 af 1. marts 1999 gældende til 28. februar 2029.
 • §4 Formål
  Foreningens formål er at drive Arresøcentret, der virker som aktivitetscenter for KFUM-Spejderne og andre spejdergrupper samt naturorienterede aktiviteter i øvrigt for børn og unge.
 • §5 Arbejdsform
  Formålet søges opnået ved at organisere frivillige personer til at udføre aktiviteter og driftsarbejder. Disse frivillige kaldes centermedarbejdere.
 • §6 Bestyrelsen
  1) Bestyrelsen sammensættes af 8 til 12 personer. Den konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær samt centerleder og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
  Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden, kassereren og centerlederen.
  2) Medlemmer i bestyrelsen:
  - Hvert distrikt vælger to repræsentanter ved distriktsmødet, hvoraf den ene skal være medlem af distriktsrådet.
  Centermedarbejderkredsen vælger ved et årligt møde to repræsentanter, som er medlemmer hos KFUM-Spejderne i Danmark.
  - Bestyrelsen kan supplere sig med op til tre andre medlemmer til specielle hverv som formand, kasserer, centerleder og/eller centerassistent(er), når disse ikke kan findes inden for de ovennævnte bestyrelsesmedlemmer. De indsupplerede medlemmer, der også har stemmeret, afgår efter hver generalforsamling, men kan indvælges igen ved efterfølgende bestyrelsesmøde.
  - Evt. indsuppleres med en repræsentant valgt af eksterne brugere uden for de tre distrikter. Denne repræsentant har ikke stemmeret i bestyrelsen eller ved generalforsamling- De to repræsentanter fra henholdsvis hvert af distrikterne og centermedarbejderkredsen vælges for to år ad gangen, forskudt ét år af hinanden.
 • §7 Centerledelsen
  Centerlederen skal, i samarbejde med medarbejderne, nedsætte en centerledelse, der varetager centerets daglige arbejdsopgaver inden for de rammer, som bestyrelsen giver. Centerlederen er ansvarlig over for bestyrelsen. Centerledelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Centerledelsen sammensættes af:
- Centerlederen
- Centerassistent(er)
- Et frit antal valgt af medarbejderne f.eks. sektionslederne
- Vicevært og centerudlejer
- Kassereren
- Evt. kan bestyrelsen indsætte en eller flere af distrikternes repræsentanter.
- Evt. kan distrikternes uddannelser i fællesskab indsætte én repræsentant.

 • §8 Ordinært centermøde
  Centermødet er ”Foreningen Arresøcentrets” generalforsamling og højeste myndighed og skal afholdes hvert andet år i perioden 1. marts til 30. april i ulige årstal.
  Indvarsling sker ved skriftlig meddelelse eller annoncering til distriktscheferne i Ermelunden Distrikt, Bastrup Distrikt og Hjorte Distrikt samt til foreningens medlemmers gruppeledere og grupperådsformænd mindst 4 uger før.
  Forslag, der ønskes behandlet på centermødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar før dets afholdelse.

Bestyrelsen udarbejder dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Præsentation af valgte bestyrelsesmedlemmer fra distrikter og centermedarbejdere.
3) Aflæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden seneste centermøde.
4) Aflæggelse og godkendelse af reviderede regnskaber for de seneste to kalenderår.
5) Drøftelse af program for aktiviteter og anden virksomhed i den kommende periode.
6) Indkomne forslag fra medlemmerne.
7) Fremlæggelse af revideret budget for det indeværende kalenderår samt fremlæggelse og godkendelse af budget, rabatordninger og kontingent for de efterfølgende to kalenderår.
8) Valg af revisorer og revisorsuppleant.
9) Eventuelt.

Revisorerne vælges for 2 perioder således, at der vælges 1 ved hvert ordinært centermøde. Revisorsuppleanten vælges for 1 periode.

Centermødet er beslutningsdygtigt uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal, jf. dog §11 og §12.

Hver gruppe i foreningen og hvert bestyrelsesmedlem med stemmeret har én stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger, jf. dog §11 og §12.

 • §9 Ekstraordinært centermøde
  Ekstraordinært centermøde skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller mindst 7 grupper skriftligt forlanger det med angivelse af hvilke emner, der ønskes behandlet. Centermødet indkaldes med 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Reglerne for ordinært centermøde finder tilsvarende anvendelse her.
 • §10 Regnskab
  Kassereren fører Arresøcentrets regnskab og er ansvarlig for dens midler. Regnskaberne revideres af de valgte revisorer og forelægges centermødet til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret.
 • §11 Vedtægtsændringer
  Forslag til vedtægtsændringer kan vedtages på et centermøde, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer (ekskl. blanke/ugyldige stemmer) er for ændringsforslaget, samt mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede og afgiver stemme (inkl. blanke/ugyldige stemmer).

Såfremt der således er tilstrækkelig mange, der stemmer for forslaget, men det foreskrevne antal stemmer ikke er afgivet, skal bestyrelsen inden to måneder fra første centermøde indkalde til ekstraordinært centermøde. På dette kan ændringerne vedtages på samme måde, dog uden hensyn til antal tilstedeværende.

 • §12 Opløsning
  Opløsning af foreningen kan kun ske, såfremt beslutning herom tages efter reglerne om vedtægtsændringer.
 • §13 Anvendelse af Arresøcentrets midler ved nedlæggelse
  Arresøcentrets aktiver og passiver skal ved nedlæggelse fordeles mellem grupperne i foreningen efter antal medlemmer ved seneste korpsmønstring.

Således vedtaget på centermødet den 12. april 2015.